IDA Muh.Ana SayfaHakk�m�zdaProjelerSat��takiler Haberler�leti�im

 

 

 

 

      

da insaat, Alt�nkum�un gelisen ve b�y�yen yap�s�na estetik, fonksiyonel ve  ihtiya�lara yan�t verebilen yap�lar katabilmek i�in 2004 y�l�nda kurulmu�tur. Hedefimiz Altinkum�un en g�zel yerlerinde, sadece i� dekoruyla de�il, beton kalitesi, temel izolasyonu, �evre d�zeni ve peysaj� dahil en ince detaylar�na kadar d���n�lm�� projeler �retmektir. �n�aat a�amas�nda konusunun uzman� profesyonellerle �al�s�p en kaliteli malzemeleri kullanmaktay�z. Geli�en teknolojiyi takip etmekteyiz. Yapt���m�z t�m i�lerin sorumlulugunu temelden cat�ya kadar al�yor ve size ��kabilecek her turlu problem i�in garanti veriyoruz. Size sadece ev satm�yoruz, Altinkumdaki yeni dostlar�m�z olarak g�r�yoruz. Gelin �antiyelerimizi ve bitirdi�imiz projeleri g�r�n kullan�lan malzemeleri inceleyin. Bu kaliteyi bir �m�r boyunca ya�ay�n. �nce d���n�lm�� detaylar mutlu ve huzurlu olman�z i�in... Firmam�z sadece yeterli finansmana sahip ki�ilerin kurdu�u bir �irket de�ildir. Yetkili herkes g�revinin getirdi�i teknik ve mesleki e�itime ve yeterli tecr�beye sahiptir.

Kadromuz:

Din�er Y�cesan

Y�ksek M�hendis(ITU)

Alt�nkum�a yerlestikten sonra geli�en in�aat sekt�r�ne tecr�beleriyle beraber kat�ld�. T�m projelerde g�r�nen g�r�nmeyen detaylarla ilgilenir onlara h�zl� ve g�venilir ��z�mler getirir.

Kemal Mert

�n�aat Teknikeri.

Altinkumda ya�ayan ve ayn� zamanda �lke Buro Mobilyalar�n�n sahibi. �n�aatlarda devaml� yeni teknolojileri ara�t�rm��, uygulam�� ve her zaman pazardaki en kaliteli malzemeleri kullanm��t�r.

Batur Y�cesan

�n�aat Y�ksek M�hendisi (ITU)

Bu firmadaki g�revinden �nce yap� denetim kurulu�unda �al��m��t�r.Daha sonra �stanbul�da B�y�k�ehir belediyesi taraf�ndan yap�lan deprem master plan�nda gorev alarak mevcut yap�lar�n risk analizlerinin raporlamas�nda �al��m��t�r. Y�ksek lisans�n� yap� tasar�m� ve analiz �zerine tamamlam��t�r.

YE��L KENT
�DA COMPLEX
�DA 1
 
� Copyright 2006 ida M�HEND�SL�K �
 Designed by  M.H�seyin Kayar �

Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.